sobota, 11 czerwca 2016

Walny Zjazd Członków

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 25 czerwca 2016 ( sobota ) Walny Zjazd Członków, który odbędzie się w Hotelu Trawa ul. Szczecińska - Stare Bielice 7 A.

Pierwszy termin godz. 10:00. Drugi Termin godz. 10:15.

Proponowany porządek obrad:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia. Ustalenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Członków.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2015 r.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015 r.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
7. Udzieleni absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
8. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej. (Propozycja zarządu to co miesięczna składka członkowska w.w 30 zł oraz opłata wpisowa w.w 300 zł)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sekcji młodzieżowej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie sekcji osób niepełnosprawnych.
12. Dyskusja o: aktualnej działalności klubu, przyszłości klubu, sensie jego istnienia, organizacji zawodów strzeleckich na strzelnicy UNIA;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Przypominamy wszystkich członkom
chcącym wciąć udział
w Walnym Zgromadzeniu
o konieczności opłacenia
składek członkowskich.

EGZAMIN NA PATENT w KOSZALINIE

EGZAMIN na patent strzelecki odbędzie się 16 lipca 2016
na strzelnicy UNIA w Koszalinie o godz.10.00.