niedziela, 9 października 2022

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków

 

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber zwołuje na dzień 13-go listopada 2022 r. Walny Zjazd Członków, który odbędzie się w Forcie
Marian w Malechowie ( Malechowo 27B ) Pierwszy termin godz. 16:00. Drugi
termin godz, 16:15.
Planowany porządek obrad:
1. Powitanie członków stowarzyszenia.Ustalenie poprawności zwołania
Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
                                                                                                                                               4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

5. Wolne wnioski i dyskusja.                                                                                                              6. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

Zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego Kaliber

 w załączniku: projekt statutu

 

 

TEKST UJEDNOLICONY

STATUTU

Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego „Kaliber”

Na dzień 09.10.2022 r.

 

Statut Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego „Kaliber”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

1.     Koszaliński Klub Strzelecki Kaliber jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, zwanym dalej stowarzyszeniem.

2.      (skreślony)

3.     Siedzibą stowarzyszenia jest Koszalin.

4.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

5.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu.

6.     Stowarzyszenie swoim działaniem  obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

7.     Stowarzyszenie używa logo i pieczęci. Wzór logo i pieczęci ustala Zarząd stowarzyszenia.

8.     Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

9      Celem stowarzyszenia jest:

·      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

·      Działalność na rzecz propagowania strzelectwa sportowego, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych i działań integracyjnych w tym środowisku.

·      Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności osób uprawniających strzelectwo sportowe, w szczególności dzieci i  młodzieży uprawniających strzelectwo sportowe.

·      Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu strzeleckiego.

·      Działalność na rzecz propagowania regionu.

10.   Stowarzyszenie realizuje  swoje cele przez:

·      Organizację turniejów, zawodów i imprez popularyzujących strzelectwo sportowe.

·      Organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu samoobrony i strzelectwa.

·      Organizowanie szkolenia zawodników uprawniających strzelectwo sportowe oraz doszkalanie instruktorów i trenerów strzelectwa sportowego.

·      Organizowanie szkolenia zawodników uprawniających inne dyscypliny sportu, które są realizowane przez stowarzyszenie.

·      Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci i młodzieży uprawiających strzelectwo sportowe.

·      Promocja sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.

·      Współpraca z Polskim Związkiem  Strzelectwa Sportowego, Okręgowymi Związkami Strzelectwa Sportowego i innymi podmiotami działającymi na rzecz strzelectwa sportowego.

·      Współpraca z innymi Związkami i organizacjami sportowymi, oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz innych dyscyplin sportu realizowanych przez stowarzyszenie.

·      Pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla uczestników uprawiających strzelectwo sportowe.

11.  (skreślony)

12.  Realizując cele stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. W razie potrzeby stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

13.  Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

·      Członków zwyczajnych

·      Członków honorowych

·      Członków wspierających

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

14.  Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój  idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym  stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa  w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

15.  Członków zwyczajnych  i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

16.  Członkowie zwyczajni stowarzyszenia zobowiązani są:

·      Przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia stowarzyszenia.

·      Dbać i jego dobre imię.

·      Popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia.

·      Przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu.

·      Regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd stowarzyszenia.

·      Brać czynny udział w zebraniach stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu stowarzyszenia, a w szczególności:

·      Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.

·      Może wnioskować we wszystkich sprawach stowarzyszenia.

·      Korzystać z rekomendacji , gwarancji i opieki stowarzyszenia w swojej działalności.

·      Korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom stowarzyszenie.

17.  Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje przez:

·      Rezygnację pisemną złożoną Zarządowi i opłaceniu wszystkich zaległych składek.

·      Wykluczenie przez Zarząd stowarzyszenia w drodze uchwały.

o   Za działalność sprzeczną ze  statutem stowarzyszenia.

o   Za działalność sprzeczną z uchwałami stowarzyszenia.

o   Za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach stowarzyszenia ( trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków ).

o   Za nieuregulowanie składek członkowskich.

o   Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

o   Śmierci członka.

Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze stowarzyszenia  członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków  w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

18.  Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków. Organem zarządzającym jest Zarząd . Organem kontrolnym stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

19.  Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

W skład zarządu wchodzi Prezes stowarzyszenia oraz dwóch Wiceprezesów. Prezes stowarzyszenia oraz dwóch Wiceprezesów, wybiera na okres kadencji Walny Zjazd Członków. Wybór następuje na głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

W razie ustąpienia lub  opuszczenia miejsca przez członka Zarządu w okresie kadencji Walny Zjazd Członków wybiera na zwolnione miejsce inną osobę, w wyborach uzupełniających.  Kadencja członka Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających upływa  wraz z kadencją Zarządu.

20.  Walny Zjazd Członków:

·      Uchwala statut stowarzyszenia oraz podejmuje uchwały o zmianie statutu.

·      Wybiera Prezesa stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu.

·      Wybiera członków Komisji Rewizyjnej.

·      Podejmuje decyzje o  nadaniu godności członka honorowego.

·      Uchwala programy działania.

·      Rozstrzyga spory między członkami.

·      Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia lub skreślenia z listy członków.

·      Rozpatruje sprawozdania programowe i finansowe Zarządu za okres kadencji oraz rozpatruje wnioski Komisji Rewizyjnej co do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

·      (skreślony)

·      Podejmuje decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Walny Zjazd Członków zwoływany jest przez Zarząd, co najmniej raz na rok oraz na  1 miesiąc przed zakończeniem kadencji Zarządu, a także na każde żądanie Komisji Rewizyjnej oraz przynajmniej 1/5 liczby członków stowarzyszenia.

O Walnym Zjeździe Członków zawiadamia się członków, co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zjazdu, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia.

21.  Do kompetencji Zarządu należy:

·      Reprezentowanie stowarzyszenia  za zewnątrz we wszystkich sprawach.

·      Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia.

·      Gospodarowanie środkami finansowymi stowarzyszenia.

·      Prowadzenie bieżącej działalności stowarzyszenia.

·      Powoływanie i likwidowanie sekcji stowarzyszenia.

·      Zwoływanie Walnego Zjazdu Członków co najmniej raz na dwa lata oraz 1 miesiąc przed końcem kadencji Zarządu.

·      Przyjmowanie członków i umieszczanie na liście członków wspierających.

·      Podejmowanie decyzji o wykluczeniu ze stowarzyszenia  lub skreśleniu z listy członków wspierających.

·      Występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego.

·      Przyjmowanie zapisów i darowizn oraz decydowanie w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia.

·      Ustalanie wysokości składki członkowskiej i określanie terminu jej płatności.

22.  Prawo reprezentacji stowarzyszenia, w szczególności przez składanie oświadczeń w co do praw i zobowiązań majątkowych, ma każdy członek zarządu jednoosobowo.

23.  (skreślony)

24.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walny Zjazd Członków na okres 5 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, na okres swojej kadencji. Wybór członków  komisji następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Komisja Rewizyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu,  sporządzane przez Skarbnika stowarzyszenia, przygotowuje uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz przedstawia Walnemu Zjazdowi Członków wioski w sprawach gospodarki finansowej stowarzyszenia.

25.  Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Walnego Zjazdu Członków jest niezbędna obecność, co najmniej połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na ilość członków w drugim terminie.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i gospodarka finansowa stowarzyszenia.

26.  Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i inne zasoby materialne. Stowarzyszenie czerpie środki  finansowe i  materialne z:

·      Dotacji.

·      Wspływów ze składek członkowskich.

·      Dochodów z imprez i ofiar pieniężnych.

·      Darowizn, spadków i zapisów.

·      Dochodów z majątku.

·      Innych wpływów.

27.  Zabrania się:

·      Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków , członków  organów stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim , albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

·      (skreślony)

·      Wykorzystywania majątku na rzez członków stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statusowego celu stowarzyszenia.

·      (skreślony)

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

28.  Z inicjatywą zmiany statutu lub wprowadzenia zmian w statucie może wystąpić na piśmie grupa co najmniej 50 członków albo Zarząd stowarzyszenia. Uchwalenie statutu lub jego zmiana powinna być wpisana w porządek Walnego Zjazdu Członków, a tekst projektu lub zmiany ogłoszony na stronie internetowej stowarzyszenia 2 tygodnie przed walnym zjazdem.

29.  W razie ustania celów, dla których realizacji powstało stowarzyszenie Walny Zjazd Członków może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu. Propozycja uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku na cele pokrewne cele organizacji powinna być wpisana do porządku posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków, a tekst projektu uchwały powinien ogłoszony na stronie internetowej stowarzyszenia 2 tygodnie przed walnym zjazdem. Likwidator po zakończeniu prac występuje z wnioskiem do organu rejestracyjno-rejestrowego o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz